Тота хуяг үржлийн газар

Тота хуяг үржлийн газар нь Турк кангал болон Монгол нохойн үржлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг

Үржүүлэгч: Д.Алтанхуяг

Холбогдох дугаар: 99197539